Hopp til hovedinnhold

Binnabannasj

Binnabánnaš - Binnabannasj - Binnabánnasj

Hils på Ujujju

Binnabannasj og Fantorangen

Fantorangens verden
Fantorangen gleder seg til besøk av Binnabánnaš, men vil helst ikke dele vennen med noen andre

Se her

 • Binnabannasj - åarjelsaemiengïelesne: 1. Ujjujja soptseste
  Binnabannasj dan soe geerjene sjædta gosse Ujjujju maahta soptsestidh - Binnabannasj blir så glad når Ujujju kan snakke.
 • Binnabannasj - åarjelsaemiengïelesne: 2. Sovkedh sovkedh
  Binnabannasj edtja sovkedh, men Ujjuju tuhtjie Binnabannasj fer gåhkese bæjjese goetseme - Binnabannasj vil disse, men Ujujju synes Binnabannasj ha...
 • Binnabannasj - åarjelsaemiengïelesne: 3. Vïenevoete
  Ujjuju tuhtjie dinosaavre lea isveligke. Binnabannasj sov bööremes voelpem seereldahta - Ujujju synes dinosauren er skummel. Binnabannasj trøster b...
 • Binnabannasj - åarjelsaemiengïelesne: 4. Maadtoeladtjh
  Binnabannasj lea guvvieh sov fuelkeste gyvnjeme. Bene mannasinnie ij guhte leah Ujjujjen plïeresne - Binnabannasj har hengt opp bilder av slekta si...
 • Binnabannasj - åarjelsaemiengïelesne: 5. Tjaetsie
  Binnabannasj jïh Ujujju tjaetsine dearjesjieh - Binnabannasj og Ujujju søler med vann.
 • Binnabannasj - åarjelsaemiengïelesne: 6. Tjalme
  Binnabannasj jïh Ujujju sijjen gåeskien bienjem Tjalmoe geehtieh - Binnabannasj og Ujujju passer på tante sin hund, Tjalme.
 • Binnabannasj - åarjelsaemiengïelesne: 7. Gaahtoetjovke
  Binnabannasj ovrovne åtna. Faahketji dah naan rovnegs tjoejh guvlieh. Mij sån dïhte? - Binnabannasj synes det er kjedelig å ikke ha noe å gjøre. Pl...
 • Binnabannasj - åarjelsaemiengïelesne: 8. Ålkone mïnnedh
  Binnabannasj jïh Ujujju skåajjesne minnieh - Binnabannasj og Ujujju drar på tur i skogen.
 • Musihkevidejovh

  Binnabánnaš' samiske venner